Prihlásenie pre partnerov
Meno
Heslo
Nová registrácia
 

- opravy mostov
- dilatačné zariadenia
- mostné závery
- TRITON
- TRANSFLEX
- odvodňovacie sústavy

 

 
Dilatačné závery mostov typ Transflex / Technické a úžitkové parametre DZM Transflex

TECHNICKÉ A ÚŽITKOVÉ PARAMETRE DZM TRANSFLEX

1. Úvodné ustanovenie

2. Názvoslovie

3. Všeobecné údaje

4. Pravidlá pre projektovanie DZM TRANSFLEX

5. Výroba oceľovej konštrukcie DZM TRANSFLEX


1. Úvodné ustanovenie 

 • Základným predpokladom pre spracovanie tohto technologického predpisu boli technické podmienky „Mostné prechodové konštrukcie GHH, typu TRANSFLEX“, vydané Doprastavom š. p. Bratislava, literatúra licenčného partnera firmy GHH Sterkrade, Technický a prováděcí předpis pro Mostní závěry, typu M – MULTIFLEX, vydaný SOK Třebestovice, ČR. Znenie zahŕňa zmeny a skúsenosti z výroby, nové podnety na skvalitnenie výroby a montáže mostných záverov GHH.
  Vzhľadom na určité zmeny v konštrukcii mostných záverov GHH sa toto označenie vynecháva a nahrádza sa označením TRANSFLEX. Funkčne a rozmerovo zostávajú všetky verzie vyhotovenia DZM TRANSFLEX zhodné s pôvodnými vyhotovenimi GHH.
 • Predmetom týchto Technologických pravidiel súhttp://aquavita.web.truelite.sk/stranky/22.Technicke_a_uzitkove_parametre_DZM_Transflex DZM TRANSFLEX, typové rady GHH A a TX, ktoré slúžia na prekrytie dilatačných škár mostných konštrukcii, pričom musia spĺňať požiadavky a voľnosť pohybu konštrukcie, kontinuitu vozovky, vodotesnosť, nehlučnosť a trvanlivosť.
 • Tieto technologické pravidlá sa vzťahujú na výrobu, dodávku a montáž DZM. Nevzťahujú sa na stavebné práce, súvisiace s kompletizáciou DZM do mostných celkov.
 • Technologické pravidlá (ďalej len TP) stanovujú zásady výroby a montáže DZM TRANSFLEX, typy GHH A 30; GHH A 60; TX 50; TX 80; TX 100; TX 160; TX 260 a TX 360. Okrem týchto zásad obsahujú TP ustanovenia o záruke, preberaní prác, bezpečnostných predpisoch a grafické prílohy.

2. Názvoslovie

DZM – Dilatačné zariadenie mostov.
DZM, typový rad GHH A – sú celokovové s profilovým gumovým tesnením.
DZM, typový rad TX – sú gumokovové s výrazne nižšou hladinou hluku pri prejazde vozidiel.
Gumokovový modul – gumový dielec so zalisovanými oceľovými prvkami, ktorý prekrýva dilatačnú škáru a zaisťuje jej vodotesnosť pri posune konštrukcie mosta.
Tlmič dynamických rázov – sa používa len pri typoch TX 160, TX 260 a TX 360. Je to mechanizmus, zaisťujúci dodatočné pritlačenie gumokovového modulu k oceľovej konštrukcii DZM, ktorý zároveň tlmí nárazy pri prejazde motorových vozidiel cez DZM.
Tesniaca membrána – gumotextilná fólia, ktorá utesňuje lôžko DZM a dilatačnú škáru, čím zároveň zabezpečuje jeho tesnosť.
Chemická predpätá kotva – závitová tyč s pravým a ľavým závitom z ocele min. 11 523, ktorá sa po osadení a zalepení v jadrovom vrte predopne pomocou špeciálneho prípravku na stanovenú hodnotu a pripevní sa zváraním na nosnú konštrukciu DZM. Zároveň slúži na pripevnenie gumokovového modulu skrutkovým spojom.
Dilatačná brázda – je klinovitá drážka v telese profilového gumového modulu, ktorá má tvar ostrej sínusoidy a prenáša rozmerové zmeny modulu.
Oceľová konštrukcia DZM – je nosná podkladová oceľová konštrukcia, ktorá slúži na uloženie a pripevnenie gumokovových modulov DZM do lôžka mosta.

3. Všeobecné údaje

Použitie DZM Trasflex

Základné hodnoty DZM

 

DZM Transflex je možné použiť pre dilatačné pohyby od ±15 mm do ±180 mm.

DZM TRANSFLEX, typové rady GHH A a TX sú vhodné pre mosty všetkých zaťažovacích tried a to kolmých, šikmých do 45°, výškovo zakrivených, vrátane chodníkov a odrazových pruhov, pre mosty betónové, oceľové a spriahnuté.

DZM TRANSFLEX je možné použiť pri rekonštrukciách starých DZM. Pričom však musí byť vypracovaný samostatný projekt, ktorý zohľadňuje konkrétne špecifika mostného objektu a hlavne stav priestoru pre osadenie záveru.

DZM TRANSFLEX možno použiť aj pre oceľové mosty. Je však potrebné rešpektovať základné rozmery rozhodujúcich prvkov. Aplikácie DZM TRANSFLEX na oceľových mostoch vyžadujú bezpodmienečne úzku vzájomnú spoluprácu projektanta mostného objektu s výrobcom DZM.

Špeciálne požiadavky na technické riešenie detailov DZM TRANSFLEX (napr. odvodenenie, iný spôsob pripevnenia izolácie, prekrytie ríms a chodníkov, pripevnenie izolačných pásov ku konštrukcii DZM, pripevnenie debniacich plechov a pod.) určí projektant mostného objektu, príp. zhotoviteľ mostného objektu v spolupráci s výrobcom DZM.

Opis konštrukcie DZM TRANSFLEX

DZM TRANSFLEX sa skladajú z častí, ktoré konštrukčne zaisťujú funkciu DZM. Oceľová konštrukcia prenáša nápravové tlaky a brzdné sily do spodnej stavby cez vulkanizované gumokovové moduly, ktoré bezprostredne prekrývajú dilatačnú škáru a umožňujú dilatačný posun konštrukcie mosta.

 


Priečny rez DZM, typ GHH A 30


Priečny rez DZM, typ TX 160

Oceľová konštrukcia DZM sa montuje - osádza dvoma spôsobmi:
a)    pomocou oceľových kotiev do vopred pripraveného lôžka, v ktorom je zhotovená kotviaca armatúra,
b)    pomocou chemických predpätých kotiev priamo na betónovú konštrukciu koncového priečnika a záverného múra (pozri Obrázkovú prílohu – Vzorové listy a detaily).

Pravidlá pre projektovanie DZM TRANSFLEX

Zásady pre projektovanie

Navrhovanie konštrukcie DZM musí byť vykonané v súlade s týmito TP.
V prípade, že konkrétna situácia a konštrukcia DZM vyžaduje zmenu oproti typovému riešeniu, prejedná projektant mostného objektu (prípadne DZM) nevyhnutné zmeny alebo úpravy s výrobcom DZM.
Základnými nosnými prvkami všetkých DZM, typy: GHH A 30 až TX 360 sú krajné oceľové profily a výstuhy, ktoré tvoria lôžko DZM.

Rozmery lôžka na osadenie DZM TRANSFLEX, typové rady GHH A a TX na výstuž mosta

Priečny rez lôžkom na osadenie DZM na armatúru mosta

Rozmery a hodnoty lôžka na osadenie DZM TRANSFLEX,
typové rady GHH A a T na chemicky lepené predpäté kotvy

Legenda:
 

A   Šírka DZM    F   Šírka lôžka pre DZM
B   Vzdialenosť chemických predpätých kotiev    G   Výška lôžka pre DZM
C   Dilatačná škára    T   Hĺbka vrtu pre chemické predpäté kotvy
D   Priemer vrtu pre chemické predpäté kotvy    I    Rozstupy chemických predpätých kotiev
E   Vzdialenosť lepenej kotvy od dilatačnej škáry  


Pre použitie DZM TRANSFLEX, typové rady GHH A a TX na oceľových mostoch sa vychádza zo základného typu DZM s tým, že sa väčšinou ustúpi od oceľovej konštrukcie a gumokovové moduly sa pomocou skrutiek namontujú priamo na pripravené oceľové lôžko. Vzhľadom k danej výrobnej technológii je potrebná bezpodmienečná spolupráca projektanta s výrobcom DZM a s výrobcom konštrukcie mostu.

DZM je dodávaný v piatich základných vyhotoveniach:

 • ako priame DZM v jednotnom sklone vozovky aj v rímsach (chodníkoch). Pri tomto vyho-tovení je potrebné zvážiť voľný odtok vody cez DZM, prípadne riešiť odvod vody pomocou odvodňovačov,
 • ako zalomené DZM s jedným zlomom v rímse (chodníku). Podľa priečneho rezu mosta umožňuje odvodnenie vody mimo DZM k odvodňovaču,
 • so zakončením na vonkajšej strane ríms, s úpravou pohľadu so zabezpečením proti zatekaniu vody do konštrukcie,
 • s osadením modulov priamo na betónové lôžko bez oceľovej konštrukcie DZM,
 • s pozinkovanými debniacimi plechmi lôžka.

Výškové zalomenie DMZ je možné max. pod uhlom 90°. Pôdorysné zalomenie sa neodpo-rúča, ale je ho možné výrobcom vyhotoviť.

Pri výškových zalomeniach DZM s jedným alebo dvomi zlomami, je možné na konštrukcii DZM vyhotoviť úpravu na pripojenie celoplošnej izolácie v jednej rovine až k DZM.

Špeciálne požiadavky projektanta (investora) na zakrytie dilatačnej škáry v obrubníku, povrchu chodníka, prípadne v líci rímsy je možné po dohode s výrobcom.

Kotviace strmene sú typové (pozri Obrázkovú prílohu) a sú osadzované v rozstupoch po 250 mm pri typoch GHH A 30; GHH A 60; TX 50; TX 80 a v rozstupoch po 200 mm pri typoch TX 100; TX 160; TX 260 a TX 360. Prípadná zmena tvaru a rozstupov kotiev je možná po dohode projektanta s výrobcom DZM.

Na plochách pre nalepenie izolácie je možné vykonať úpravu na zovretie izolačného pásu pomocou prítlačných líšt. Táto úprava musí byť výslovne uvedená v projekte a musí byť prejednaná s investorom stavby.

Gumokovové moduly sú vyrábané v jednotných dĺžkach 1 m pre celú dĺžku DZM bez zohľadňovania prípadného montážneho spoja. Moduly sa následne montujú na stavbe do vopred zhotoveného oceľového alebo betónového lôžka.

Povrchová úprava DZM sa vykonáva v súlade s platnými STN v dvoch variantnych vyhotoveniach. Variantné vyhotovenie I. predstavuje žiarovo striekaný zinkový povlak v hrúbke 100 μm a náter chlórkaučukovou farbou v hrúbke 80 μm alebo iným vhodným náterovým systémom. Celková hrúbka kombinovaného povlaku variantného vyhotovenia I. je TD = 180 μm.
Variantné vyhotovenie II. predstavuje náterový systém zložený zo základného náteru v hrúbke 70 μm, z náteru 1. a 2. medzivrstvy v hrúbke (100 μm + 100 μm) a vrchného náteru v hrúbke 60 μm. Celková hrúbka povlaku náterového systému variantného vyhotovenia II. je TD = 330 μm.
Ak požaduje projektant iný systém povrchovej ochrany, musí ho presne špecifikovať v projekte.

DZM sa odporúča projekčne riešiť tak, aby ich dĺžka nepresiahla 15 m, čím sa odstráni nutnosť vyhotovovania montážnych spojov na stavbe. Pokiaľ nie je možné vyhnúť sa montážnemu spoju na stavbe, musí byť jeho zhotovenie prejednané s výrobcom DZM a s investorom stavby.

Koštrukcia mosta pri použití DZM s tlmičom dynamických rázov (typy TX 160; TX 260; TX 360), by mala umožňovať prístup k tlmičom na vykonávanie ich kontroly.

Prípadné atypické vyhotovenie DZM musí byť vždy vopred konzultované s výrobcom DZM.

Pri konštrukčnom riešení pripevnenia lôžka DZM priamo pomocou chemických predpätých kotiev, sa kotvy rozmiestnia tak, že vonkajšie kotvy slúžia na pripevnenie lôžka a zároveň aj gumokovového modulu. Vnútorné kotvy nahrádzajú kotvenie na výstuž mosta a sú v rovine s lôžkom DZM (pozri obrázok 2 – Priečny rez DZM, typ TX 160).

Výroba oceľovej konštrukcie DZM TRANSFLEX

Podklady pre výrobu
Výrobná dokumentácia DZM TRANSFLEX, typové rady GHH A a TX je spracovaná na základe projektu mosta, vzorových projektov, pôvodnej licenčnej dokumentácie, týchto technologických pravidiel, TKP rezortu dopravy a príslušných noriem.
Výroba
Vlastná výroba je vykonávaná v dielňach vo výrobni AQUA-VITA spol. s r. o. Bratislava, podľa výrobnej dokumentácie.
Zváračské práce sú vykonávané podľa technologických postupov pre zváranie WPS, ktoré sú vypracované podľa STN EN ISO 15607 a STN EN ISO 15614-1. Kontrola zváraných spojov sa vykonáva podľa požiadaviek STN EN 5817 a STN EN ISO 13920. Kvalita vyhotove-nia výrobných zvarových spojov je minimálne v kvalifikačnom stupni C, podľa STN EN 5817.
Povrchová úprava
Konštrukčné riešenie a vyhotovenie DZM TRANSFLEX, typové rady GHH A a TX dodržuje zásady na vykonávanie protikoróznej povrchovej ochrany, ktorá zaručuje veľmi vysokú životnosť. Klasifikácia prostredia je C3-stredná, podľa STN ISO 9223.
Systém povrchovej ochrany DZM sa vyhotovuje v dvoch variantných vyhotoveniach.
Variant I.

Abrazívne čistenie – oceľové časti sú očistené na čistý kov suchým abrazívnym čistením podľa STN EN ISO 8504-2 na stupeň očistenia Sa 2,5 podľa STN EN ISO 8501-1. Kvalita očisteného povrchu musí byť bez zvyšku okují, hrdze, pripečených alebo iných kovových vrstiev, zistiteľných voľným okom.

Metalizácia – abrazívne očistené časti sú metalizované striekaným žiarovým zinkom podľa STN EN 13214 a STN EN ISO 2063. Hrúbka povlaku je minimálne 100 μm, pokiaľ nie je projektantom stanovené inak. Drsnosť oceľového povrchu je stredná aritmetická výška drsnosti Ra = 100 μm ±2 μm, maximálna výška drsnosti Rm = 60 μm.

Nátery – metalizované plochy s výnimkou plôch, na ktoré sa lepia izolácie, sú natreté minimálne dvoma vrstvami náterovej hmoty, s hrúbkou minimálne 80 μm, ktoré zaručujú veľmi vysokú životnosť pri systéme kombinovaného povlaku (metalizácia a nátery). Použitie náterovej hmoty a technológie nanášania schvaľuje odberateľ, pokiaľ to nie je v zmysle STN EN ISO 12944-5 vopred určené projektantom a schválené investorom. O vykonaní povrchovej ochrany sú vo výrobni vedené záznamy.

Povrchovými nátermi sú chránené všetky plochy oceľovej konštrukcie s výnimkou plôch, ktoré prichádzajú do styku s betónom (spodná časť profilov a výstuh s kotvením, ktoré musia byť na lícnej ploche abrazívne očistené a metalizované, bez daľšieho náteru).

Variant II.

Abrazívne čistenie – vykoná sa ako pri variante I.

Nátery – abrazívne očistené plochy sú natreté vysokokvalitnými a odolnými nátermi na báze zinkovo-epoxidových kompozitúr v súlade s vypracovaným technologickým postupom aplikácie náterového systému z 25. 08. 2008. Ako základný náter sa používa zinkovo-epoxidový náter v hrúbke 70 μm. Následne sa vyhotoví dvojzložkového epoxidového náter 1. a 2. medzivrstvy v hrúbke (100 μm + 100 μm) a vrchný dvojzložkového polyuretánového náteru v hrúbke 60 μm. Ďalší postup ako v bode 5.3.6.

Odovzdávanie a preberanie povrchovej ochrany musí byť písomné a doložené pri odovzdávaní DZM odberateľovi, pokiaľ je to stanovené v Zmluve o diele.

Kompletizácia DMZ TRANSFLEX, typové rady GHH A a TX

Na spojenie oboch polovíc oceľovej konštrukcie DZM a na ich dopravu sa používajú prepravné a montážne prípravky. Obe polovice oceľovej konštrukcie DZM sú pred dopravou nastavené na vzdialenosť určenú vo výrobnej dokumentácii (šírka škáry) a sú zaistené.

DZM s montážnym spojom sú vyrobené a dodávané zásadne v celej dĺžke. Pokiaľ sa nemožno vyhnúť zhotoveniu DZM s dĺžkou nad 15 m a je nevyhnutné vyhotoviť montážny spoj na stavbe, je potrebné postupovať podľa bodu a toto prejednať pred uzavretím Zmluvy o diele s výrobcom DZM, projektantom a investorom stavby.

Preprava a skladovanie

Pri nakladaní, doprave a ukladaní DZM na mieste stavby je nutné s DZM manipulovať tak, aby nedošlo k jeho deformácií alebo inému mechanickému poškodeniu. Preto je nutné používať vopred označené miesta zavesenia a podloženia (tieto sú rozmiestnené v každej štvrtine celej dĺžky DZM). Priestor pre ukladanie DZM zaisťuje odberateľ, ktorý zodpovedá za jeho uskladnenie a ochranu od prevzatia na stavbe, až do začiatku jeho montáže.

Tlač stránku   Tlač stránku
Tlač stránku
Copyright 2010 © AQUA-VITA s.r.o.
Galvaniho 12/A, Bratislava 821 04
Tel:  +421 2 43422350
Fax:  +421 2 43422352
E-mail: aquavita@aquavita.sk
www.aquavita.sk
googlePR.sk - PageRank zadarmo
Powered by Truelite s.r.o. Tlač stránku