Prihlásenie pre partnerov
Meno
Heslo
Nová registrácia
 

- opravy mostov
- dilatačné zariadenia
- mostné závery
- TRITON
- TRANSFLEX
- odvodňovacie sústavy

 

 
Dilatačné závery mostov typ Transflex / Dodacie podmienky

Povinnosti výrobcu DZM

Výrobca DZM zaisťuje v zmysle TP, Zmluvy o diele, výrobnej dokumentácie a v súlade s projektovou dokumentáciou nasledovné:
výrobu DZM, vrátane príp. merania elektrického odporu,
montáž DZM, vrátane výškového, sklonového a smerového nastavenia,
teplotné nastavenie DZM,
montáž gumokovových modulov,
montáž gumových krytov,
montáž príslušenstva DZM.

Povinnosti objednávateľa DZM

Objednávateľ DZM zaisťuje v zmysle TP, Zmluvy o diele a v súlade s projektovou dokumentáciou:
meranie teploty mostnej konštrukcie,
geodetické práce,
ochranu DZM pred stavebnou dopravou,
dodávku a osadenie rozdeľovacej výstuže v kotvených lôžkach,
zadebnenie DZM,
podbetónovanie DZM podľa konkrétneho typu DZM.

Súčasť povinností objednávateľa pre montáž DZM je zaistenie:
elektrického prúdu 400 V, príkon 25 KW,
očistenie kotviacich lôžok a armatúry,
zaistiť, aby vo vzdialenosti 2 m pred a 2 m za DZM neboli osadené obrubníky ani vybetónované rímsy ( neplatí pre rekonštrukciu a opravu )

Pristavenie autožeriava – podľa dohody a proti úhrade.

Šírkové a dĺžkové usporiadanie mostnej konštrukcie v mieste budúceho DZM podľa doku-mentácie v zmysle projektu.

Prevzatie pracoviska pre montáž DZM potvrdí zhotoviteľ DZM do stavebného denníka objed-návateľa.

Odovzdávacie práce

Namontované a prekontrolované DZM prevezme od zhotoviteľa DZM zástupca objednáva-teľa, za prítomnosti zásupcu investora. Po písomnom prevzatí v stavebnom denníku zodpo-vedá vyšší dodávateľ mosta za nepoškodenie DZM. Do dosiahnutia predpísanej pevnosti betónu pre podbetónovanie DZM, nesmie byť cez DZM povolená stavebná doprava. Pokiaľ bude potrebný prejazd stavebnej dopravy cez DZM počas tvrdnutia betónu, musí vyšší dodávateľ stavby vykonať opatrenia na ochranu DZM.

Objednávateľ, prípadne investor preberá (zápisom v stavebnom denníku):
a)osadenie DZM s ohľadom na tolerncie a vyššie uvedený pracovný postup,
b)privarenie kotiev DZM na výstuž mosta,
c)vykonanie prípadnej opravy DZM,
d)dokončené a skompletované DZM, vrátane namontovaných gumokovových modulov a gumokovových krytov, podľa príslušného projektu a technologických pravidiel.

Jednolivé fázy montáže zaznamenávajú do stavebného denníka zodpovední pracovníci, ktorí potvrdia podpisom kvalitu a kompletnosť prác. Po kompletizácii DZM sa vykoná jeho odovzdanie technickým odovzdávajúcim protokolom (pozri Obrázková príloha). Prílohou technického odovzdávacieho protokolu sú technologické pravidlá na údržbu a kontrolu DZM, Osvedčenie kvality a kompletnosti výrobku a jedna sada výrobnej dokumentácie. Tieto pod-klady sú určené pre objednávateľa (investora).
V prípade požiadavky investora (pre zatriedenie mosta do skupiny 4 a 5 základných opat-rení proti bludným prúdom) aj doklad o meraní elektrického odporu DZM. Ďalšie doklady o meraní sú uvedené v časti A a B protokolu.

Záručná lehota

Dodávateľ DZM zodpovedá za kvalitu výrobku, vrátane jeho montáže. Výrobca DZM nezod-povedá za chyby alebo nedostatky, ktoré vznikli neodborným podbetónovaním oceľovej konštrukcie DZM, napojením izolácie, geodetickým zameraním a poškodením DZM ne-správnou údržbou. Záručná lehota je 5 rokov odo dňa prevzatia DZM objednávateľom, pokiaľ nie je v Zmluve o diele dohodnuté inak.

V prípade, že objednávateľ montuje DZM vlastnými silami, stráca nárok na záruku.

Objednávacie podmienky

Pre vypracovanie Zmluvy o diele, stanovenie ceny diela a vypracovanie výrobnej dokumen-tácie, zašle odberateľ výrobcovi DZM objednávku a časť projektovej dokumentácie most-ného objektu (aspoň v jednej sade), ktoré sa vzťahuje na požadovaný DZM.

Objednávka musí obsahovať nasledujúce údaje a špecifikáciu zvláštnych požiadaviek (pokiaľ nie sú výslovne uvedené v projekte):
a)typ, dĺžka a množstvo DZM,
b)požadovaný termín dodávky a montáže DZM,
c)požiadavku na odlišnú hrúbku povrchovej ochrany mimo štandardného vyhotovenia v zmysle TP,
d)požiadavku na náterové hmoty, vrátane hrúbky vrstvy (napr. pre diaľničné mostné  objekty),
e)spôsob osadenia gumokovových modulov v celku,
f)ochrana proti bludným prúdom (zaradenie do skupiny, výpočet, meranie),
g)materiál a rozstupy kotiev výstuže na ukotvenie DZM,
h)meno, adresa, telefónne spojenie stavbyvedúceho mostného objektu, príp. technického úseku odberateľa,
i)všetky odlišnosti oproti technologickému a vykonávaciemu predpisu.

Tlač stránku   Tlač stránku
Tlač stránku
Copyright 2010 © AQUA-VITA s.r.o.
Galvaniho 12/A, Bratislava 821 04
Tel:  +421 2 43422350
Fax:  +421 2 43422352
E-mail: aquavita@aquavita.sk
www.aquavita.sk
googlePR.sk - PageRank zadarmo
Powered by Truelite s.r.o. Tlač stránku