Prihlásenie pre partnerov
Meno
Heslo
Nová registrácia
 

- opravy mostov
- dilatačné zariadenia
- mostné závery
- TRITON
- TRANSFLEX
- odvodňovacie sústavy

 

 
Dilatačné závery mostov typ Transflex / Súvisiace normy a predpisy

SÚVISIACE NORMY A PREDPISY

 

 • Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
 • Vyhláška FMF č. 119/1988 Zb. o hospodárení s národným majetkom, v znení vyhlášok č. 103/1990 Zb. a č. 425/1990 Zb..
 • STN EN ISO 9001: 2001    Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (01 0320)
 • STN EN 22768-1: 1997    Všeobecné tolerancie. Nepredpísané medzné úchylky dĺžkových a uhlo-vých rozmerov (01 4240)
 • STN ISO 9223: 1995    Korózia kovov a zliatin. Korózna agresivita atmosfér.     Klasifikácia (03 8203)   
 • STN EN ISO 8504-1: 2002    Príprava oceľových podkladov pred nanesením náterových látok a po-dobných výrobkov. Metódy prípravy povrchu. Časť 1: Všeobecné zásady (03 8222)
 • STN EN ISO 8504-2: 2002    Príprava oceľových podkladov pred nanesením náterových látok a po-dobných výrobkov. Metódy prípravy povrchu. Časť 2: Abrazívne čistenie (03 8222)
 • STN EN ISO 8501-1: 2008    Príprava oceľových podkladov pred aplikáciou náterových látok a podob-ných výrobkov. Vizuálne posudzovanie čistoty povrchu. Časť 1: Stupne korózie a stupne prípravy nenatretých oceľových podkladov a oceľových podkladov po celkovom odstránení predchádzajúcich náterov (03 8223)
 • STN EN 13214: 2001    Žiarové striekanie. Žiarový nástrek. Povinnost a zodpovednosť (03 8701)
 • STN EN ISO 2063: 2005    Žiarové striekanie. Kovové a iné anorganické povlaky. Zinok, hliník a ich zliatiny (03 8715)
 • STN EN ISO 5817: 2006    Zváranie. Zvarové spoje ocelí, niklu, titánu a ich zliatin zhotovené tavným zváraním (okrem lúčového zvárania). Stupne kvality (05 0110)
 • STN EN ISO 13920: 2000    Zváranie. Všeobecné tolerancie pre zvárané konštrukcie.     Rozmery pre dĺžky a uhly. Tvar a poloha (05 0235)   
 • STN EN ISO 15607: 2004        Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Vše-obecné zásady (05 0310)
 • STN EN ISO 15611: 2004        Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Schvá-lenie na základe predchádzajúcej skúsenosti zo zvárania (05 0310)
 • STN 05 0630: 1993    Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov.
 • STN EN 970: 2001    Nedeštruktívne skúšanie tavných zvarov. Vizuálna kontrola     (05 1180)
 • STN 62 1431: 1995    Guma, plasty a ebonit. Stanovenie tvrdosti vtlačovaním hrotu tvrdomeru (Tvrdosť Shore)
 • STN ISO 37: 2008    Guma alebo termoplastové elastoméry. Určovanie     ťahových vlastností (62 1436)
 • STN ISO 815: 1998    Guma alebo termoplastické elastoméry. Stanovenie trvalej deformácie v tlaku pri laboratórnych, zvýšených alebo znížených teplotách (62 1456)
 • STN ISO 1817: 2008    Vulkanizovaná guma. Určovanie vplyvu kvapalín (62 1510)
 • STN 62 1522: 1982    Guma. Metóda stanovenia urýchleného tepelného stárnutia vo vzduchu
 • STN 62 1529: 1981    Fyzikálne skúšky gumy. Stanovenie odolnosti gumy proti ozónu v sta-tických podmienkach
 • STN 62 1554: 1984    Guma. Metóda stanovenia medze teploty krehnutia
 • STN EN ISO 2409: 2008    Náterové látky. Skúška mriežkovým rezom (67 3085)
 • STN EN ISO 12944-5: 2008    Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami. Časť 5: Ochranné náterové systémy (67 3110)
 • STN EN ISO 12944-7: 2001    Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami. Časť 7: Realizácia a kontrola natieračských prác (67 3110)
 • STN 73 6201: 1999    Projektovanie mostných objektov
 • STN EN 1991-2: 2006    Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou. Národná príloha: NA – 12/2007 (73 6203)
 • STN EN 1994-2: 2009    Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Časť 2: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre mosty (73 6207)
 • Technické kvalitatívne podmienky stavby pozemných komunikácii (aplikuje sa kapitola 1 – Všeobecne; kapitola 23 – DZM; kapitola 29 – Oceľové mosty a konštrukcie), vydalo MH SR - správa pre dopravu, Bratislava, Slovensko
 • Technické podmienky č. 1/1997 – Prehliadky, údržba a opravy diaľnic, ciest a mostov, vydalo MDPaT SR, Bratislava, Slovensko
 • Technické kvalitatívne podmienky pre opravy a rekonštrukcie mostov, vydala Slovenská správa ciest Bratislava, Slovensko
 • Smernice – Základné ochranné opatrenie pre obmedzenie vplyvu bludých prúdov na mostné objekty cestných komunikácií, vydal Potex Praha, Česko
 • Technologický předpis pro výrobu a montáž mostních závěrů IS – GHH, typů A a T, vydali Stavby silníc a železníc a. s. Praha, Česko
 • Technologické pravidlá na výrobu a osadenie DZM, typové rady GHH A a TX, vydala AQUA - VITA spol. s r. o. Bratislava, Slovensko
 • Technologické pravidlá pro výrobu a montáž mostních závěrů 3W, vydal SOK s. r. o. Třebestovice, Česko
 • Technologické pravidlá na výrobu a osadenie mostných záverov 3W, vydala AQUA - VITA spol. s r. o. Bratislava, Slovensko
 • Technologické pravidlá za dilatacije premostitvenih objektov, vydalo Ministerstvo za promet in zvere Republiki Slovenija, Družba za ávtoceste v republiki Slovenii (DARS)
 • Technické podmienky na gumový pás, vydal VEGUM a. s. Dolné Vestenice, Slovensko
 • Technologický předpis pro údržbu mostních závěrů, vydal SOK s. r. o., Třebestovice, Česko
 • Technologické pravidlá na údržbu DZM, vydala AQUA- VITA spol. s r. o., Bratislava, Slovensko

  Vydala:  AQUA-VITA spol. s r.o. , Bratislava
  02/2006
  01/2009

  Upozornenie:
  Všetky práva k predmetnému výrobku sú vyhradené. Akékoľvek rozširovanie, úpravy alebo zmeny je možné vykonať len so súhlasom výrobcu. Výrobok a jeho časti sú chránené patentovou ochranou.
Tlač stránku   Tlač stránku
Tlač stránku
Copyright 2010 © AQUA-VITA s.r.o.
Galvaniho 12/A, Bratislava 821 04
Tel:  +421 2 43422350
Fax:  +421 2 43422352
E-mail: aquavita@aquavita.sk
www.aquavita.sk
googlePR.sk - PageRank zadarmo
Powered by Truelite s.r.o. Tlač stránku