Prihlásenie pre partnerov
Meno
Heslo
Nová registrácia
 

- opravy mostov
- dilatačné zariadenia
- mostné závery
- TRITON
- TRANSFLEX
- odvodňovacie sústavy

 

 
Dilatačné závery mostov typ Transflex / Kontrola kvality

Všeobecné ustanovenie

Kontrola kvality výrobku

Kontrola kvality vychádza z príslušných požiadaviek kvality podľa STN EN ISO 9001. Bežne dodané materiály sú kontrolované podľa súvisiacich STN, gumokovové moduly podľa plat-ného výrobného predpisu.
Každý DZM musí byť vybavený výrobným štítkom, ktorý musí obsahovať tieto údaje:
a)názov (logo) výrobcu DZM,
b)typ DZM, vrátane menovitého dilatačného posunu,
c)rok výroby,
d)identifikačné číslo DZM.
Odovzdávacie protokoly a doklady o výsledku merania sú archivované 10 rokov.

Kontrola kvality výroby DZM TRANSFLEX, typové rady GHH A a TX

Kontrola kvality výroby DZM sa vykonáva podľa výrobnej dokumentácie – výrobných výkresov, technologických postupov výroby a technických  predpisov zváračských prác.
Kontrola kvality výroby DZM prebieha nasledovne:
vstupná kontrola dodávok materiálu,
medzioperačná kontrola oceľovej konštrukcie DZM,
konečné kontroly oceľovej konštrukcie DZM pred zhotovením protikoróznej ochrany.

Pri výrobe je vykonaná nezávislá kontrola pracovníkmi odboru riadenia kvality podľa nariadení kontrolných operácií, určených v technologickom postupe výroby spolu s náhodnými kon-trolami. Kvalita výroby je vykonávaná aj závislou kontrolou jednotlivých pracovných operá-cií, ktoré vykonajú výrobní pracovníci a jej vykonanie potvrdzujú v technologickom postupe.

Kontrolu zváračských prác vykonáva odborne spôsobilý pracovník.

Kvalita povrchovej ochrany je deklarovaná osvedčením od subdodávateľa a náhodne ove-rená vlastnými meraniami zhotoviteľa.

Ustanovenie pre dodávateľa stavebných prác

Podbetónovanie DZM, uloženie izolácie vozovkových vrstiev, ich spôsob vykonania a kvali-tatívne podmienky týchto činností vykonáva stavba, podľa projektovej dokumentácie. Počas celého času od osadenia DZM, kladenia izolácie a vozovkových vrstiev je stavba povinná chrániť DZM pred poškodením a znečistením.
Stavba musí obzvlášť dôsledne dodržať výškové, smerové a sklonové hodnoty pro-jektu v mieste osadenia DZM na chemické kotvy !!!

Tlač stránku   Tlač stránku
Tlač stránku
Copyright 2010 © AQUA-VITA s.r.o.
Galvaniho 12/A, Bratislava 821 04
Tel:  +421 2 43422350
Fax:  +421 2 43422352
E-mail: aquavita@aquavita.sk
www.aquavita.sk
googlePR.sk - PageRank zadarmo
Powered by Truelite s.r.o. Tlač stránku