Prihlásenie pre partnerov
Meno
Heslo
Nová registrácia
 

- opravy mostov
- dilatačné zariadenia
- mostné závery
- TRITON
- TRANSFLEX
- odvodňovacie sústavy

 

 
Dilatačné závery mostov typ Triton / Dodacie podmienky

Povinnosti výrobcu DZM TRITON

Výrobca DZM TRITON v zmysle týchto technologických pravidiel, typovej výrobnej dokumentácie a Zmluvy o diele v súlade s projektovou dokumentáciou zabezpečuje:

 1. spracovanie výrobnej dokumentácie DZM TRITON
 2. výrobu DZM TRITON
 3. osadenie a montáž DZM TRITON
 4. teplotné nastavenie DZM TRITON
 5. montáž tesniaceho profilu DZM TRITON.

Povinnosti objednávateľa DZM TRITON
 

 • Objednávateľ DZM TRITON v zmysle týchto technologických pravidiel a Zmluvy o diele v súlade s projektovou dokumentáciou zabezpečuje:
 1. predmontážne meranie teploty konštrukcie mosta
 2. geodetické zamerania nivelety DZM TRITON
 3. ochranu DZM TRITON proti poškodeniu  staveniskovou dopravou
 4. dodávku a osadenie rozdeľovacej výstuže v kotevných lôžkach
 5. debnenie (pokiaľ nie je súčasťou dodávky DZM TRITON)
 6. podbetónovanie DZM TRITON.
 • Súčasťou povinností objednávateľa pri montáži DZM TRITON je zabezpečenie:
 1. prívodu elektrického prúdu 230 V a 400 V (za úhradu)
 2. očistenia kotevného lôžka a strmeňov zabudovanej armatúry
 3. dispozičného riešenia tak, aby vo vzdialenosti 2 m od okrajov kotevného lôžka neboli osadené obrubníky a neboli vybetónované rímsy (toto neplatí pri rekonštrukcii a oprave)
 4. autožeriava a kompresora (podľa dohody a za úhradu).
 • Šírkové a dĺžkové usporiadanie mostnej konštrukcie v mieste zabudavávaného DZM musí zodpovedať projektovej dokumentácií.
 • V nosnej konštrukcii mosta musia byť vynechané lôžka s výstužou podľa projektovej dokumentácie mostného objektu.
 • Prevzatie pracoviska pre montáž DZM TRITON potvrdí jeho zhotoviteľ písomným zápisom do stavebného denníka objednávateľa.
 • Montáž oceľovej konštrukcie DZM TRITON musí vykonať výhradne jeho výrobca. Ak montáž oceľovej konštrukcie DZM TRITON vykoná objednávateľ alebo iný, ním poverený subjekt, považuje sa toto za porušenie stanovených záručných podmienok.
 • Namontovaný a prekontrolovaný DZM TRITON prevezme od jeho zhotoviteľa stavbyvedúci objektu za prítomnosti zástupcu investora, prípadne vyšší dodávateľ stavby. Po prevzatí DZM TRITON (písomný zápis v stavebnom denníku) zodpovedá vyšší dodávateľ mosta za jeho nepoškodenie. Do dosiahnutia predpísanej pevnosti betónu po podbetónovaní DZM TRITON nesmie byť cez DZM TRITON povolená žiadna doprava. Pokiaľ bude nevyhnutný prechod staveniskovej dopravy cez podbetónované DZM TRITON, musí vyšší dodávateľ stavby vykonať opatrenia na jeho ochranu.

Odovzdanie a prevzatie DZM TRITON po montáži
 

 • Objednávateľ, prípadne investor preberá (písomným zápisom v stavebnom denníku):
 1. osadenie DZM TRITON s ohľadom na predpísané tolerancie a pracovné postupy, uvedené v týchto technologických pravidlách
 2. privarenie kotiev DZM TRITON na armatúru mosta
 3. osadený a skompletovaný DZM TRITON podľa príslušného projektu a týcto technologických pravidiel.
 • Jednotlivé etapy montáže sa zaznamenajú do stavebného denníka, pričom zodpovední pracovníci potvrdia svojím podpisom kvalitu a kompletnosť vykonaných prác. Po skompletovaní DZM TRITON sa vykoná jeho odovzdanie, súčasťou ktorého je aj Protokol o odovzdaní prác. Súčasne s Protokolom o odovzdaní prác sú objednávateľovi odovzdané aj Technologické pravidlá na údržbu a kontrolu DZM TRITON a Osvedčenie o kvalite a kompletnosti výrobku. V prípade požiadavky investora (pri zatriedení mosta do skupiny 4 a 5 základných opatrení proti bludným prúdom) je súčasťou odovzdávajúcich dokladov aj Protokol o meraní elektrického odporu DZM TRITON. Ďalšie doklady o meraní povrchovej ochrany, inšpekčné certifikáty použitých materiálov a pod. je možné dodať, ak ich vyžiadanie je uvedené vopred v Zmluve o diele. Dodanie podkladov nad rámec Zmluvy o diele je možné za poplatok.

Záručné podmienky

Zhotoviteľ DZM TRITON zodpovedá za jeho kvalitu v zmysle STN EN ISO 9001, vrátane montáže. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby vzniknuté neodborným podbetónovaním oceľovej časti DZM TRITON, nesprávnym pripojením izolácie, nevhodným geodetickým zameraním, poškodením a zle uskutočnenou alebo neuskutočnenou údržbou. Záručná lehota je 5 rokov odo dňa prevzatia DZM TRITON, pokiaľ to nie je v Zmluve o diele dohodnuté inak.

Podmienky objednávania DZM TRITON

 • Pre vypracovanie Zmluvy o diele, stanovenie ceny diela a spracovanie dodávateľskej dokumentácie objednávateľ zašle zhotoviteľovi DZM TRITON objednávku a časť projektu mostného objektu (min. v jednej sade), ktorý sa vzťahuje na požadovaný DZM TRITON.
 • Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje a špecifikácie požiadaviek (pokiaľ nie sú výslovne uvedené v projekte):
 1. typ, dĺžku a množstvo DZM TRITON
 2. požadovaný termín dodávky a montáže DZM TRITON
 3. požiadavku na odlišnú hrúbku metalizovanej vrstvy mimo hrúbky stanovenej v týchto technologických pravidlach (v μm)
 4. požiadavku na použitie špeciálnej náterovej hmoty, vrátane hrúbky vrstvy (napr. pre diaľničné mostné objekty)
 5. osadenie gumového profilu vo výrobe alebo na stavbe
 6. v prípade osadenia gumového profilu vo výrobni aj požiadavky a technickú špecifikáciu plechového „strateného“ debnenia
 7. ochranu proti bludným prúdom (zaradenie do skupiny, výpočet, meranie),
  h)meno, adresu, telefónny kontakt vedúceho stavby mostného objektu, príp. vedúceho Technického úseku odberateľa.

 

Tlač stránku   Tlač stránku
Tlač stránku
Copyright 2010 © AQUA-VITA s.r.o.
Galvaniho 12/A, Bratislava 821 04
Tel:  +421 2 43422350
Fax:  +421 2 43422352
E-mail: aquavita@aquavita.sk
www.aquavita.sk
googlePR.sk - PageRank zadarmo
Powered by Truelite s.r.o. Tlač stránku