Prihlásenie pre partnerov
Meno
Heslo
Nová registrácia
 

- opravy mostov
- dilatačné zariadenia
- mostné závery
- TRITON
- TRANSFLEX
- odvodňovacie sústavy

 

 
Dilatačné závery mostov typ Triton / Údržba DZM Triton na mostoch

Základné ustanovenia

Povinnosť vykonávať údržbu alebo opravy na moste vyplýva z obecne platných predpisov (zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, zákona č. 109/1964 Zb. v znení zákona č. 103/1990 Zb.) a začína vydaním povolenia na trvalé užívanie mosta. Táto povinnosť vzniká aj v tom prípade, ak bolo dohodnuté, že most bude podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedený do předčasného užívania ako celok alebo iba čiastočne, pričom podmienky stanoví nadriadený cestný orgán správcu mostného objektu. Spôsob vykonávania údržby a opravy upravujú technické podmienky TP 9B/2005 “Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií – mosty“, vydané MDPT SR v roku 2005. Údržba a opravy sú povinnosťou tej organizácie, ktorá obhospodaruje komunikáciu, súčasťou ktorej je aj mostný objekt, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Správca objektu musí viesť o vykonaných kontrolách a údržbe evidenciu.

Udržba DZM TRITON

Vzhľadom na konštrukciu možno DZM TRITON považovať za bezúdržbové zariadenie. Z tohto dôvodu sa správca komunikácie v normálnej prevádzke zameriava len na kontrolu tesnosti gumových tesniacich profilov a kontrolu stavu pripevnenia oceľovej konštrukcie. Takzvané čistenie dilatačných zón DZM TRITON nie je potrebné bežne vykonávať, pokiaľ nie je oprávnené pozdozenie, že sa poškodil gumový tesniaci profil!
V prípade zaklínenia rozmernejších predmetov do dilatačných škár je potrebné tieto odstrániť. Samostatná oceľová konštrukcia DZM TRITON je skonštruovaná tak, že bežné nečistoty sa pri jej zatváraní automaticky vytláčajú z priestoru gumového tesniaceho profilu a pod tlakom pneumatík prechádzajúcich motorových vozidiel sú z priestoru DZM TRITON neustále odstraňované.

Prehliadky DZM TRITON

V rámci technickej starostlivosti o mosty sa s údržbou DZM TRITON uskutočňujú:

 • Bežné prehliadky     2 × ročne (jar, jeseň), príp. po havárii.
 • Kontrolné prehliadky:
  a)na mostoch v poddolovanom území – v intervale 2 roky,
  b)na mostoch chránených a výnimočných - v individuálne určených termínoch alebo obdobiach,
  c)na mostoch ostatných – v intervale 4 roky.
 • O prehliadkách a údržbe musí byť vyhotovený zápis s uvedením mien pracovníkov, ktorí tieto úkony vykonali a kontrolovali.
 • Všetky chyby musia byť zapísané, musí byť určený spôsob a termín opravy. Pri pochybnosti o spôsobe opravy je možné sa obrátiť na výrobcu predmetného dilatačného zariadenia.
 • Spôsob kontroly a údržby je uvedený v technologických pravidlách na údržbu a kontrolu DZM TRITON, ktoré sú súčasťou odovzdávajúcich dokladov výrobcu používateľovi.
Tlač stránku   Tlač stránku
Tlač stránku
Copyright 2010 © AQUA-VITA s.r.o.
Galvaniho 12/A, Bratislava 821 04
Tel:  +421 2 43422350
Fax:  +421 2 43422352
E-mail: aquavita@aquavita.sk
www.aquavita.sk
googlePR.sk - PageRank zadarmo
Powered by Truelite s.r.o. Tlač stránku